Jdi na obsah Jdi na menu
 


Parapsychologie část 7-Duchovní vkládání informací

10. 12. 2009
Duchovní vložení informace psychickým propoje­ním je nejmladším objevem parapsychologie. Zname­ná, že přidružování zážitků k nějakému předmětu nebo místu jim dává jiný význam. V budoucnosti vyvolávají tyto předměty a místa jinou parapsychologickou re­akci než dříve, jako by zachovaly informaci vloženou duchem člověka.

Tím se také vysvětluje dobrý vztah člověka k věcem, které byly jeho duchem ovlivněny, tj. spojeny s jeho myšlením a city. Dá se to vysvětlit působením energie ducha na energii hmoty, na před­měty a místa, se kterými přicházíme do styku. Energi pozitivního myšlení Pozitivní myšlenky (myšlenky inteligence, dobra, moudrosti, lásky, blahobytu, klidu, tepla, světla, harmo­nie, síly, správného jednání, pravdy, krásy a radosti) jsou vyšší frekvencí blíže k univerzální energii než negativní myšlenky. Myšlenka se představivostí konkretizuje, eli­minuje a získává směr. Přáním a vůlí se zesiluje energe­ticky. Naladěním na pozitivní myšlenky se vydáme na vyš­ší frekvenční úrovně našeho vědomí a tím jsme pro nižší kmitočty nedosažitelní. Jsme tak imunní proti všemož­nému braku myšlenek. Žijeme v moři masového myšlení (tragédií, nehod, nemocí, utrpení, zločinů, mstivosti, zá­visti atd.) a toto moře je negativním myšlením nasáklé. Nejsme-li naladěni pozitivními myšlenkami, hromadí se negativní myšlenky v naší citlivé mysli, až dosáhnou urči­tého nasycení negativními myšlenkami. Tyto myšlenky pak působí na naše podvědomí a vyvolají automaticky ne­gativní události - nehody, nemoci atd. Pozitivní myšlení toto neutralizuje. Ve stavu napětí a stresu není však mož­né podvědomí vtisknout nějakou myšlenku. Naše vědomí zvolí myšlenku, ale ta samotná nic nevytvoří. Víra je po­tenciál vědomí. Koncentrace, citové nasycení a pravdi­vost myšlenky způsobí, že se myšlenka vtiskne do podvě­domí. Jestliže je podvědomí úspěšně ovlivněno myšlen­kami, plány a úmysly, bude také tyto dojmy objektivovat.Příklad koncentrace myšlení- chodci po žhavém uhlí.
Po delším soustředění získá člověk podvědomé pře­svědčení nezranitelnosti. Jeho slepá víra je podvědomím zcela přijata, a proto podvědomí nedá signál pro­střednictvím nervů k tvoření popálenin. Podobné je operování v hypnóze, kdy se hypnotizovanému vsugeruje bezbolestnost operace.Bioplazmatické tělo Je to jemná, člověka obalující a lidské tělo pronika­jící, energie - nazvaná aura. Tvoří spojení mezi vědo­mím člověka a jeho tělem. Tato energie, kterou popr­vé zaznamenali manželé Kirliánovi na fotografickou desku při vysokofrekvenčním fotografování, vychází z těl živých organismů. V transu je viditelná lidskému zraku.Vychází ze všech otvorů lidského těla a z dlaní ru­kou. Obsahuje též samostatné řídící vědomí. Při materializaci, způsobené snižováním frekvence této bio­plazmatické energie pomocí energie duševna, jeví se tato energie jako mlhavá, bělavá hmota, vláčná a lep­kavá. Při pokusech s rostlinami a zvířaty zůstává bio­plazmatické tělo úplné, i když byla část těla rostliny nebo zvířete odstraněna. Když tento bioplazmatický obal zmizí, zemřel živý organismus. Co vyrábí tuto bioplazmatickou energii? Pozorováním bylo zjištěno, že se rezervy bioplazmatické energie doplňují při vde­chování kyslíku. Aura bioplazmatického těla jeví změ­ny při onemocnění člověka a osvětlení různými barva­mi (barvy studené, teplé a bezzrakové barevné vidění). Aura lidského těla reaguje nejen na nálady člově­ka, ale i na kosmické dění. Zrakem je vnímána za stavu bdělosti lidmi citlivými na mimosmyslové vnímání. Astrální tělo se může dočasně oddělit od lidského těla.Při psychickém léčení je aura pacienta zesilována, tj. chybějící energie se doplňuje na dálku. Přitom se však aura léčitele zeslabuje, jak dokládá vysokofrek­venční fotografie. Léčitel se nachází na výšedimenzionálním kmitočtu a ladí se na kmitočet energie pacien­ta, takže pozná chybějící bioplazmatickou energii u pacienta a tento nedostatek nahradí vlastní bioplaz­matickou energií.Bioplazmatické pole je spojovacím článkem mezi tělem a vědomím člověka. Je vysvětlením vzniku mate-rializací mediální cestou. Psychické energetické pole člověka obsahuje různé stupně dimenzí. Ovlivnění bio­plazmatické energie těla člověka výšedimenzionální energií duševna a univerza se projevuje různě materi­álně, tj. bioplazmatické pole více nebo méně materia­lizováno. Neviditelné energetické pole našeho vědomí je řídící centrálou, tj. dává povely s frekvencí vyšší di­menze na vlastní bioplazmatické pole (energetické pole nižší frekvence až po hrubohmotné jevy).Konfrontace psychické energie s energií hmoty Každý se může na vlastní oči přesvědčit o tom, že energie myšlení působí na energii hmoty. Zhotovte si z lehké skleněné kulové ozdoby na vánoční stromek a z lehké nitě kyvadlo. Držte nit kyvadla dvěma prsty zcela klidně asi 20 cm od těla. Soustřeďte se na hmotu kyvadla a vaším rozhodnutím určete směr pohybu ky­vadla. (Kývavý pohyb v kruhu, nebo přímý pohyb kyva­dla, jak sami určíte.) Kyvadlo vás v každém případě po­slechne, nový pohyb kyvadla začne vždy tehdy, až jste je vůlí přivedli do klidu. Sami zjistíte, že hmota kyvadla poslouchá příkazy vašeho vědomí. Zkoušejte tuto tech­niku, je třeba udržet prsty ruky v úplném klidu. Na hmotě kyvadla nezáleží, nepoužívejte však příliš velkou. Zjistíte, že existuje působení ducha na hmotu.Konfrontace psychické energie s elektrickou Pokusy bylo zjištěno, že ve vysokofrekvenčním elek­trickém poli nastává při větším napětí jiskřivý výboj mezi prsty dvou osob na dálku. Dojde-li však k duševnímu kontaktu těchto osob, zmizí jiskřivý výboj, respektive je zcela jasně duševní energií těchto dvou osob odsunut stra­nou. Na fotografickém snímku se mezi prsty těchto osob objeví prázdná plocha, vznikl tzv. „most přátelství".Negativní energie Náš trojdimenzionální svět se pohybuje ve čtvrté dimenzi - v čase. Stále se však množí důkazy o exis­tenci multidimenzionálního (vícerozměrového) univer­za, které se dá matematicky předpokládat. Toto multidimenzionální univerzum je vlastně naším duševním domovem, odkud my pocházíme a kam se zase po do­žití vracíme. Je zcela možné, že jsou mimo pozitivních multidimenzí také negativní dimenze, jako je operač­ní prostor negativních energií, zla, jako prostor pro destruktivní energie. Antihmota (antimaterie), která byla teprve nedávno objevena ve Švýcarsku, má nega­tivní energii a negativní dimenzionalitu. Zlo jako ne­gativní energie může mít při paranormálních jevech i při všech činnostech člověka ruku ve hře.Věda a víra jsou budoucností lidstva Ve světě, ve kterém žijeme a který je plný zmatků, bychom si měli ujasnit tyto tři základní jevy:
a) Magie (kouzelnictví) neexistuje jako moc, ný­brž je pouze prostředkem pro útěchu lidí, kteří nema­jí žádnou víru, mají však strach ze života.b) Spiritismus je jednou z dalších iluzí člověka, kte­rá je vyvolána schopností podvědomí. Spočívá na exis­tenčním strachu, který nenajde žádnou útěchu bez víry.c) Paranormální jevy jsou uváděny zcela nespráv­ným tvrzením magie a spiritismu jako důkaz jejich existence.

Když se nám podaří tyto věci vyjasnit, učiní lidstvo ve svém vědomí a kvalitě života velký krok vpřed, takže sku­tečně můžeme začít odhalovat tajemství našeho života.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář