Jdi na obsah Jdi na menu
 


Parapsychologie část 6-Reinkanace,víra,energie

10. 12. 2009
Zastánci reinkarnační teorie v ní vidí koloběh ob­novy života. Thorwald Dethlefsen, psycholog a psy-choterapeut, vyvinul v roce 1968 reinkarnační teorii. Nejdříve přiváděl pacienty pomocí hypnotické regre­se jejich života až před vlastní narození a nechal je prožít dřívější inkarnace. Přitom získal zkušenost, že mezi dnešními symptomy života a dřívějšími životy je zřejmá souvislost. Proto přišel na myšlenku zřeknout se hypnózy a užít terapeutické uvědomění si dřívěj­ších inkarnaci.

Tím by každému člověku umožnil být si vědom vzpomínek na dřívější inkarnace. Cílem jeho terapeutických seancí bylo zvládnutí problému při vě­domí, protože hypnóza udělá pacienta lehce pasivním spotřebičem. Již po 2 - 3 sezeních prožije pacient své narození a potom je veden dále do doby před svým početím. Pacient prožije čas, kdy vědomí je nasáto jeho embryem, a vše, co jako embryo prožil v těle matky. Měřeno na prenatálních zkušenostech, jsou dětské zážitky nevinné epizody.
Dethlefsenovy zkušenosti vychází z toho, že prena­tální a dětské zážitky jsou články řetězu problémů, které se táhnou přes mnohé inkarnace. Duše člověka přináší s sebou zkušenosti mnoha tisíciletí. Může se stát, že novorozený je duševně starší než jeho rodiče. Rodičům dává terapeut radu, aby dítěti v těle matky zprostředkovali radost z jeho příchodu. Obtíže při porodu jsou podle jeho názoru pokusem dítěte zame­zit narození. Strach být narozen se vztahuje na zvlád­nutí života, který tímto pro něho začíná. Embryo nemá vlastní rytmus dýchání, což má za následek, že em­bryo má přístup k minulosti i k budoucnosti, může přehlédnout svůj budoucí život ve všech nejdůležitěj­ších fázích. Podobně jako umírající, před jehož dušev­ním zrakem se odvíjejí obrazy jeho života. S prvním dechem novorozeného je toto vědění zhasnuto, pro­tože rytmem dýchání je člověk začleněn do polarity a závislosti na čase. Tím je také jeho horoskop počí­tán při prvním křiku, resp. dechu. Víra a energie Víra je emocionálně nabitá zesílená myšlenka, kte­rá může energeticky proniknout do podvědomí a způ­sobit tam záznam, akci. Podvědomí pak reaguje po­chopitelně podle hloubky a způsobu víry. Zázračná uzdravení, která se na mnohých poutnických místech stanou, se dají vysvětlit sugestivním působením na podvědomí způsobeným fantazií a slepou vírou osoby. Tím jsou aktivovány léčebné schopnosti podvědomí člověka. Víra je jediným principem pro léčení, jedi­nou léčivou silou. Víra je energetická duchovní sku­tečnost, která nechá působit moc podvědomí ve všech fázích lidského života. Všechna poutní místa jsou prokazatelně pozoruhod­ná i geologicky, geofyzikálně a geochemicky. Víra sa­mozřejmě hraje nezastupitelnou roli. Energetické vlastnosti myšlenky Myšlenka je spojovací článek k univerzální energii. Myšlenky se ladí na kmitočet této energie. Myšlenka je energie vycházející z elektrických stavů mozkových buněk. (Potenciál mozku činí 10 - 100 mV). Každá myšlenka, kterou člověk se svým vědomým rozumem přijme jako pravdivou, se vtiskne do jeho podvědomí bez ohledu na to, zda myšlenka byla správná nebo špat­ná. V hypnóze je vědomí vyřazeno a podvědomí je podřízeno sugesci hypnotizéra. Naše komunikace z vědomí do podvědomí je jednosměrná cesta, podvě­domí neuvažuje a neprošetřuje jako vědomý rozum. Jestliže dáme podvědomí špatnou myšlenku, bude pře­sto reagovat podle odpovídající víry a sugesce myš­lenky s neobyčejnou přesností. Působení na cizí podvědomí na dálku Tvůrčí zákon ducha působí všude ve vesmíru (uni­verzu). Tam existuje všem společné tvůrčí podvědomí, na které jsou napojena individuální lidská podvědomí. Naše pozitivní myšlenky naladěné na zdraví, sílu a do­konalost jsou přenášeny podobně jako negativní myš­lenky přes prostředí univerzálního podvědomí do pod­vědomí jednotlivých osob bez časového a prostorové­ho omezení. Na základě všudypřítomnosti všeobecné­ho podvědomí se vzdálenost velmi redukuje. (Viz pů­sobení léčitele na pacienta při léčení duševní energie na dálku.) Kinetická energie podvědomí Kinetická energie podvědomí působí jen během spánku. Každý obraz naší fantazie tvoří látku našich snů a dokazuje tímto existenci neviditelného podvě­domí. Myšlenkový impuls zanechá dojem v podvědomí a ten se objeví jako obraz na obrazovce našich snů. Jeden představený obraz má větší hodnotu než mno­ho slov. Více než 90% duševního života se odehrává na úrovni podvědomí. Lidé, kteří se nasazení těchto sil snaží potlačit, omezují tím rámec a možnosti svého života. Podvědomí k nám hovoří v podobě intuicí, im­pulsů, tušení, instinktivních nutkání, tvůrčích myšle­nek a inspirací. Střídavý vztah mezi vědomím a podvědomím vyžaduje stejné působení sympatických nervů (sympatické nervy jsou řízeny vědomím) a parasym-patických neboli vegetativních nervů (jsou řízeny pod­vědomím). Centrem (mozkomisních) cerebrospinál-ních nervů je mozek jako zdroj vědomé činnosti. Cen­trem vegetativních nervů, které se nedají ovládat lid­skou vůlí, je solar plexus, sluneční ganglionové nervo­vé pletivo v blízkosti pupku. Je to mozek podvědomí, který ovládá důležité pochody v těle. Oba nervové sys­témy mohou pracovat odděleně nebo společně. Hlav­ní nerv vegetativních nervů, parasympaticus (vagus), opouští mozkovou část s částí sympatických nervů a kontroluje hlasové orgány. V dalším průběhu hrud­níkem vysílá nervové svazky k srdci a plicím. Dále ovlá­dá změny mysli, krevní tlak, puls, zažívací orgány, močové a pohlavní orgány. Tvoří spojovací článek mezi oběma nervovými systémy, a tak i fyzickou jednotu lid­ského těla. Rovněž různě vytvořené části mozku uka­zují na spojení mezi vědomím a podvědomím. Přední část velkého mozku se přiřazuje vědomí, zadní část, hlavně malý mozek, podvědomí. Střídavý vztah mezi vědomím a podvědomím se dá představit takto: Vědomí přijme myšlenku (impuls), která vyvolá v nervech vědomého systému odpovídají­cí kmitání. Toto kmitání vyvolá podobný proudový impuls v podvědomí nervového systému, čímž je do­tyčná myšlenka zprostředkována podvědomí člověka a tím i univerzálnímu podvědomí. Tímto způsobem se předávají všechny myšlenky. Přehledně je cesta myš­lení znázorněna takto: Mozek - solar plexus - tělesná reakce - událost. Ovlivnění podvědomí Negativní myšlení, které je nižší frekvence než po­zitivní, působí rušivě na životodárnou a udržující čin­nost podvědomí. Žárlivé, strachuplné, starostlivé a ne­přátelské myšlení rozrušuje nervy a žlázy s vnitřní i vněj­ší sekrecí a přináší s sebou duchovní a tělesná utrpení všeho druhu. Duchovní usilovná námaha nevede ni­kdy k úspěchu. Podvědomí reaguje jen na pevné pře­svědčení vědomí. Zákon opačného působení zní: Kaž­dý tlak vyvolá protitlak. Při snaze vnutit našemu pod­vědomí myšlení vědomí, dosáhneme vždy opačného výsledku. V podvědomí ovládne vsugerovaný pocit bez­mocnosti vědomí. Čím menší je energetický tlak vě­domí, tím lépe. Jakýkoliv konflikt mezi oběma bude zamezen tím, že se převedeme do polospánku nebo transu, kdy jsou jakékoliv volní námahy vyloučeny. Do podvědomí se vtisknou jenom naše skutečné myšlen­ky, obrazy a fantazie s pravými pocity, nikoliv prázdná slova a stanoviska - ta podvědomí odmítá a podle in­tenzity zde vzbuzuje opačnou reakci. Aby nedošlo k nesouladu mezi vědomím a podvědomím, musí mít obě jeden smysl a jedno přesvědčení.

Cvičení:
Několikrát denně, hlavně před spaním a ráno po probuzení, opakovat po dobu asi pěti minut dvojici slov, kterou podvědomí jistě přijme:
Například: zdraví- síla, bohatství- úspěch, pomoc příbuzným, zdraví sestře, klid - spánek, síla - vitalita, harmonie - úspěch, láska - dobro atd.
(Pozor na závist! Působí na podvědomí negativně.)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář