Jdi na obsah Jdi na menu
 


Parapsychologie část 11.- Mymosmyslové vnímání 2

10. 12. 2009
Rozdíl mezi magií a paranormálními jevy.

Magie je úsilí člověka podchytit přírodní síly a ovlá­dat je ke svému užitku. Skládá se z rituálů a jednání, které jsou diktovány strachem před nekontrolovatel­nými událostmi, jako nemoci, války a přírodní katastrofy, strachem, aby člověk nepřišel o život. Magické rituály jsou podvědomé fantazie, které mají uklidnit obavy a strach dnešního člověka stejně tak, jako tomu bylo u původních lidí. Magický okruh není nic jiného než duchovní přesazení něčeho dokonalého do určité, konkrétní představy. Má lidi chránit před nepředvída­ným zlem. Magie je tedy forma podvědomé sebeochrany. Podvědomé já primitivního člověka vypracovalo ma­gické obranné systémy na základě vnímání vlastními smysly. Pozůstatkem rituální magie jsou předhistorické malby na stěnách jeskyň. Tyto rituály najdeme dnes při zhotovování fetišů. Ve fetiši je zakódována ochrana před škodlivými účinky mága. Vzácným kovům a po­lodrahokamům se dával magický význam. Tak vznikly amulety a talismany které se ještě dnes nosí. Moderní člověk je používá, protože i v moderní době ožívají staré obavy našich předků. Století magie odpovídá sto­letí primitivního člověka a také dítěte. Dítě a člověk, který vyvíjí civilizaci, musí tedy setřít tuto magickou pověru a dojít k lidskému vědomí typickému pro du­chovní zralost člověka.
Paranormální jevy, které samy o sobě připomínají archaickou formu komunikace (původní lidé se asi dorozumívali telepaticky), mohou i dnes jako dříve přijít do souvislosti s magií. Přitom vzniká náležitý zmatek, nemyslíme-li na to, že magie představuje jen psychický rituál jako spiritismus a že paranormální jevy mohou být následkem podnětů, které vyšly od magických představ. V žádném případě se nesmí spiritismus, který je pouze pseudonáboženstvím, a magie, která vznikla ze strachu člověka, zaměnit s mimosmyslovým vnímáním paranormálních jevů! Tyto mohou být nej­výše následkem podnětů, které vycházejí ze spiritistických a magických představ. Podvědomí jako tvůrce nepravých paranormálních jevů Zdá se, že podvědomí má obdivuhodnou paměť. V některých případech se zdá, že vyvolává jevy, které se dají vysvětlit jen pomocí pravých paranormálních jevů. Žádná stopa z naší poznané minulosti nezmizí, přestože si třeba na ně vůbec nepamatujeme. Všech­no to, co jsme od nejútlejšího mládí vnímali, je přesně podvědomím zaznamenáno, i když naše vědomí to za­pomene. Jestliže podvědomí je ovlivňováno např. v hyp­nóze, při nervovém zhroucení, v anestézii nebo v trau­matu, může se vzpomínka dostat do vědomí. Příklady schopnosti podvědomí: Šestnáctiletá dívka v Brazílii přišla do jiné školy a cítila, že školu již zná, že už tam jednou byla. Popsa­la před svědky vybavení všech místností školy, aniž by budovu předtím navštívila. Udělala jen jednu chybu, když tvrdila, že jedna určitá místnost je ředitelnou školy, tato místnost byla ve skutečnosti skladištěm pro školnici. Případ byl posuzován jako reinkarnace a vzpo­mínání si na dřívější životy. Přesným šetřením se však zjistilo, že před patnácti lety byla jako jednoroční dítě v náručí své tety při slavnostním otevření školy. A teh­dy byla skutečně úřadovna ředitelky v té místnosti, ve které byla nyní školnice. Podvědomí dítěte registrova­lo tehdy jako videokamera každou jednotlivost v zaří­zení místností školy. Francouz, povoláním řezník, recitoval během ner­vové krize v nemocnici před svědky celé stránky tragé­die Faidra od Racina. Po vyléčení si však nevzpomněl ani na jediné slovo z veršů této tragédie. Po delším šetření se zjistilo, že byl jako malý chlapec jednou pří­tomen s rodiči této tragédii v divadle. Hovoření zcela neznámou řečí. Starý muž - Ně­mec - mluvil, recitoval a zpíval v polštině po dobu dvou hodin v nemocnici pod vlivem narkózy během chirur­gické operace, ačkoliv z polštiny neovládal ani jediné slovo. Vysvětlení bylo k dispozici, když se zjistilo, že byl jednou v mládí na návštěvě v Polsku. Ve Skotsku recitovala žena v hypnóze bez zdráhání dlouhé kapitoly Starého zákona z Bible v hebrejštině přesto, že neuměla ani slovo z této řeči. Zjistilo se, že recitovala to, co v mladém věku slyšela od židovského rabína. Podvědomí registruje a dává vědomí zprávy i tehdy, když člověk ztratil po traumatickém stavu paměť. Jak ukazuje případ z francouzské nemocnice, kdy pacientka po psychickém traumatu zcela ztratila paměť a nevě­děla, kde je ani kdo je. V nemocnici byla uvedena do hypnózy a mohla si precizně na všechno vzpomenout. Další případ schopnosti podvědomí, i když ve špat­ném smyslu:
Sekretářka jednoho média obdržela během auto­matického psaní média poselství, které bylo podepsá­no jeho kontrolním duchem ze záhrobí. Poselství ho­vořilo o tom, že sekretářka ještě před koncem roku zemře. Během roku obdržela dívka ještě několik po­selství psaných rukou média v transu. Ve všech byla zmínka o její nadcházející smrti. V posledním se uvá­dělo, že sekretářka se nachází na prahu smrti. Poně­vadž dívka byla z těchto neblahých poselství nemoc­ná, přineslo jí médium poselství samo. Po jeho odcho­du spáchala dívka sebevraždu skokem z okna. Při vy­šetřování se zjistilo a médium to potvrdilo, že mu se­kretářka nebyla sympatická. Jeho podvědomí spácha­lo díky hlouposti dívky tuto vraždu.
Příklad prekognice, který je zde schopností podvě­domí:
Během druhé světové války se nacházela starší žena v kuchyni svého bytu, když náhle pocítila velký chlad a strach, vyběhla z místnosti. Několik okamžiků poté se zřítila část střechy domu a prorazila strop kuchyně i její podlahu.
Byla to prekognice, předvídání osudu? Dá se to je­dině takto vysvětlit. Žena vnímala v podvědomí názna­ky zřícení střechy. Podvědomí ohlásilo několik okamži­ků před zřícením nebezpečí tělesným signálem - chla­dem a strachem. Není zde však vyloučen jasnovidecky signál mezi duševnem a hmotou. Jiný příklad prekognice:
Francouzský student napsal v ranních hodinách do svých poznámek výsledky voleb, které měly být ohlá­šeny až po 18. hodině. Jeho kolegové to přečetli a vy­smáli se mu. Po vyhlášení voleb zjistili, že jeho před­pověď byla zcela přesná.
V tomto případě se jedná o klasickou telepatii. Stu­dent telepaticky přijal duchovní zaměření poslanců, které se v nastávajících volbách konkretizovalo. Kdo je senzibil? Všeobecně jsme seznamováni s pojmem senzibil, tj. osobou citlivou pro vnímání paranormálních jevů. Jsou to lidé, kteří tyto jevy všeobecně používají a jejichž duševno komunikuje s duševnem druhých lidí. Tato schopnost se vztahuje nejen na mimosmyslové vnímá ní, ale i na psychokinetické jevy, protože tyto jevy také patří k fenoménu paranormální komunikace. Pojem psychokinetik znamená, že je to člověk, který ovlivňuje du­ševno. Informace, které podvědomí senzibila získá pro­střednictvím univerzálního duševna, přesahují hranice jeho individuálního podvědomí. Propojení nastává v krát­kých okamžicích při významných událostech, které sti­mulují subjekt člověka a umožňují komunikaci jeho pod­vědomí s podvědomím univerzálním. Talent podvědomí O velké tvůrčí činnosti podvědomí svědčí i schopnost vytvoření nové řeči, například řeči na Marsu se zcela no­vými znaky. Talent podvědomí média dokáže vytvořit před­povědi, např. neštěstí osoby, která mu není sympatická. Jestliže osoba věří předpovědi, ovlivní negativní autohypnózou vyplnění předpovědi. Jiný příklad: Podvědomí vní­má pomocí hyperestezie nebezpečí nebo jeho duševní energie vejde v kontakt s energií hmoty, tím varuje osobu před nadcházejícím nebezpečím a katastrofou. Agresivní impulsy jsou při vědomém potlačování zatlačeny na úroveň podvědomí, kde jsou drženy. Ana­lytický rozbor je může přivolat zpět do vědomí. Tím pochopíme, proč jsme citově zaměřeni proti určitým paranormálním jevům. Psychokinetické jevy postupují v tomto pořadí: Psychický signál, motiv-------------- modulace bioplazmatického pole vědomím ovlivnění konvenčních sil a energií konečný efekt (elektrický, magnetický,gravitační). Při telepatii a jasnovidectví je postup v tomto pořadí: Vědomí A--------------- podvědomí B------------- vniknutí do vě­domí B. Pocit chladu při materializacích. Na základě záko­na o zachování energie je při přeměně energií při materializacích okolí odňata tepelná energie. Často činí tepelný rozdíl až desítku stupňů Celsia. Vlasy jako antény Francouzský parapsycholog dr. H. Alain překvapi­vě zjistil skutečnost, že osoby s dlouhými jemnými vla­sy jsou schopny mozkové vlny lépe vysílat a myšlenko­vé jevy lépe zachycovat než ostatní osoby a že osoby silně porostlé vlasem, speciálně vousatí, jsou vynikají­cími vysílači. Vlas je z rohoviny, obsahuje arzén, žele­zo, měď a mangan. Všechny pochody v těle, které jsou vyvolány pohybem, mají za následek chemické a elek­trické reakce. Každým pohybem svalů vzniká v buň­kách elektřina. Při namáhavé činnosti a napětí v at­mosféře stoupá tělesná elektřina, která po dosažení určité míry odtéká přes antény vlasů. Hojný vzrůst vlasů je příznivý pro vyzařování a přijímání myšlenek přes vlasové antény. Byly vždy doby, kdy si lidé nechali růst dlouhý vous. Jako by věděli, že slouží důležitým elek­trickým pochodům, které fungují v oblasti nejjemněj­ších proudů. Angličtí parapsychologové jsou toho ná­zoru, že fascinující schopnost velkých kocourů s dlou­hým vousem vysílat myšlenkové proudy, má pro jejich kořist ochromující účinek.

Nyní snad pochopíme, proč mají budhističtí mni­chové holé hlavy a jsou bez vousů. Nechtějí myšlenky ani přijímat, ani vysílat. Odvrátili se od tohoto světa a koncentrují se na svět před svým početím a po smrti.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář